الگوی خرسالگوی عروسک بافیاموزش بافت عروسکاموزش بافت عروسک خرساموزش رج به رج بافت عروسکاموزش عروسک بافیاموزش عروسک بافی با الگوبافت خرسبافت عروسک با قلاببافت عروسک با میلبافت عروسک خرسعروسك بافتني

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب


آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

برای آموزش بافت عروسک خرس با قلاب ابتدا یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید

رج ۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید

رج ۲: ۲ پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید( ۱۲ پایه داشته باشیم)

رج ۳: ( یک پایه کوتاه + دو پایه در یک زنجیره)تا آخر رج به همین صورت ادامه می دهید

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

رج۴: ( ۲ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)

رج۵:  ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)

رج۶: ( ۴ پایه کوتاه+  دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۶ پایه داریم)

رج۷:  (۵ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۴۲ پایه داریم)
رج۸: (۶ پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۴۸ پایه داریم)
رج۹: (۷پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۵۴ پایه داریم)
رج۱۰: (۸ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۶۰ پایه داریم)
رج ۱۱: (۹ پایه کوتاه+  دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۶۶ پایه داریم)

رج۱۲-۲۴: در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید
رج ۲۵: (۹پایه کوتاه + دو تا پایه را یکی می کنید )تا آخر رج،( ۶۰ پایه داریم)
رج ۲۶: (۸ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۵۴ پایه داریم)
رج۲۷: (۷پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۴۸ پایه داریم)
رج ۲۸: (۶پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۴۲ پایه داریم)

مرحله دوم:بدن

رج ۳۰: (۶ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۴۸ پایه داریم)

 

 

برای تهیه مواد و ابزار مورد نیاز این آموزش بر روی تصاویر زیر کلیک کنید

 

                         

 

رج ۳۱:(پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج ۳۲: (۷پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۵۴ پایه داریم)

رج ۳۳: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج (۶۰)

رج ۳۴:(۸پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۶۰ پایه داریم)

رج ۳۵: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج ۳۶: :(۸ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۶۶ پایه داریم)

رج۳۷: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج۳۸: (۱۰ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۷۲ پایه داریم)

رج۳۹-۵۱: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج۵۲: (۱۰پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۶۶ پایه داریم)

رج ۵۳: (۹ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۶۰ پایه داریم)

رج ۵۴: (۸ پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۵۴ پایه داریم)

رج۵۵:(۷ پایه کوتاه +دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۴۸ پایه داریم)

رج۵۶:(۶ پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۴۲ پایه داریم)

رج۵۷:(۵ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۳۶ پایه داریم)

رج۵۸: (۴ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)

رج ۵۹: (۳پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)

رج ۶۰:( پایه کوتاه+پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج،( ۱۸ پایه داریم)

رج۶۱: ( پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج،( ۱۲ پایه داریم). (۶)

رج۶۲: (پایه کوتاه+یک زنجیره را نبافته)تا آخر رج(۶ پایه داریم).

داخل بدن و سر را با الیاف پر کرده سپس ، نخ باقی مانده را از داخل زنجیره ها رد می کنید و نخ را می کشید و کور می کنید.

بافت بدن و سر به پایان رسید!

 

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

مرحله سوم: دست ها

از الگوی بافت زیر دو تا می بافیم.

یک حلقه جادویی درست می کنید

رج ۱: ۵ پایه کوتاه در حلقه می زنید.و حلقه را جمع می کنید.

رج۲: دو پایه کوتاه در هر زنجیره .

رج۳: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا آخر رج( ۱۵ پایه داریم)

رج۴: ( ۲ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۰ پایه داریم)

رج۵: ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۵ پایه داریم)

رج۶-۸: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج ۹: (۳ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۲۰ پایه داریم )

رج۱۰-۱۸: در هر زنجیره یک پایه کوتاه تا آخر رج

داخل دست ها را با الیاف پر کرده و سپس لبه های هر دست را به هم می دوزیم نخ اضافه را جدا نمی کنیم.

مرحله چهارم: 

محل قرار گیری دست های قلاب بافی را با سوزن روی بدن مشخص کرده و با نخ اضافه و سوزن بر روی بدن می دوزیم.

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

مرحله پنجم: پا ها

از الگوی بافت زیر دو تا می بافیم.

یک حلقه جادویی درست می کنید

رج۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید

رج۲: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( ۱۲ پایه داریم)

رج۳: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(۱۸ پایه داریم)

رج۴: ( ۲پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)

رج۵: (۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)

رج۶: ( ۴پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۶ پایه داریم)

رج۷-۹: : (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

رج۱۰: (۴پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)

رج۱۱: (۳ پایه کوتاه+ دو تا پایه را یکی می کنید)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)

رج۱۲-۱۹: (پایه کوتاه در هر پایه)تا آخر رج

داخل پاهارا با الیاف پر کرده و سپس لبه های هر پا را به هم می دوزیم. نخ اضافه را جدا نمی کنیم.

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

مرحله ششم: اتصال پا

محل قرار گیری پاها را با سوزن روی بدن مشخص کرده و با نخ اضافه  سوزن بر روی بدن می دوزیم.

مرحله هفتم: گوش

از الگوی بافت زیر دو تا می بافیم.

یک حلقه جادویی درست می کنید

رج۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید

رج۲: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( ۱۲ پایه داریم)

رج۳: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(۱۸ پایه داریم)

رج۴: ( ۲پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم)

رج۵: ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)

رج۶-۸: در هر زنجیره یک پایه کوتاه تا آخر رج لبه گوش ها را روی هم قرار داده و با بست و یا دوختن به هم وصل می کنیم

نخ اضافه را جدا نمی کنیم

مرحله هشتم: اتصال گوش ها

محل قرار گیری گوش ها را با سوزن روی سر مشخص کرده و با نخ اضافه و سوزن بر روی سر می دوزیم.

مرحله نهم: پوزه

یک حلقه جادویی درست می کنید

رج۱: ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید

رج۲: دو پایه کوتاه داخل هر زنجیره تا آخر رج( ۱۲ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

رج۳: ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا اخر رج(۱۸ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

رج۴: ( ۲پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۲۴ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

رج۵: ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۳۰ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

رج ۶: ( ۴پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج،( ۳۶ پایه داریم) با بخیه نامرئی به پایه اول متصل کنید

نخ اضافه را جدا نمی کنیم.آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

 مرحله دهم: 

با استفاده از کاموای مشکی ویا نخ دمسه مشکی بینی و دهان را بر روی پوزه بدوزید.

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

 مرحله یازدهم:

پوزه را با سوزن بر روی سر بدوزید.

مرحله دوازدهم:

با استفاده از کاموای مشکی و یا نخ دمسه مشکی چشم ها را بصورت بسته بر روی سر بدوزید.

مرحله سیزدهم: نتیجه نهایی

آموزش بافت عروسک خرس با قلاب

لطفا در صفحات اجتماعیتون این مطلب رو به اشتراک بذارید …


Source link
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن