آموزش بافت عروسکآموزش بافت عروسک با قلابآموزش بافت عروسک فانتزیآموزش بافت عروسک میمونآموزش بافت عروسک مینیونالگوی بافت عروسکاموزش بافت عروسک حیواناتبافت عروسکعروسك بافتني

آموزش بافت عروسک میمون با قلاب

با کاموا (اکریل تاپ کد ۱۰۱۷) قهوه ای یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج ۱) : ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید.

رج ۲) : ۲ پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید ( ۱۲ پایه داشته باشیم)

رج ۳) : (۱ پایه کوتاه + دو پایه در یک زنجیره) تا آخر رج به همین صورت ادامه می دهید. (۱۸ پایه)

رج ۴) : (۲ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره) تا آخر رج، ( ۲۴ پایه داریم)

رج ۵) : (۳ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره) تا آخر رج، ( ۳۰ پایه داریم)

رج۶) : ( ۴ پایه کوتاه+  دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۳۶ پایه داریم)

رج ۷) :  (۵ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۴۲ پایه داریم)
رج ۸) : (۶ پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۴۸ پایه داریم)
رج ۹) : (۷پایه کوتاه+دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۵۴ پایه داریم)
رج ۱۰) : (۸ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۶۰ پایه داریم)

رج ۱۱-۱۶) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید

رج ۱۷) : (۸ پایه کوتاه+دو تا پایه را یکی می کنید) تا آخر رج، ( ۵۴ پایه داریم)

رج ۱۸) :(۷ پایه کوتاه +یک بخیه نامرئی)تا آخر رج، ( ۴۸ پایه داریم)

رج ۱۹) : (۶ پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی)تا آخر رج، ( ۴۲ پایه داریم)

رج ۲۰) : (۵ پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی)تا آخر رج، ( ۳۶ پایه داریم)

رج ۲۱) : (۴ پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی)تا آخر رج،( ۳۰ پایه داریم)

رج ۲۲) : (۳پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی)تا آخر رج، ( ۲۴ پایه داریم)

سر را با الیاف پر کنید.

رج ۲۳) : ( ۲پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) تا آخر رج، ( ۱۸ پایه داریم)

رج ۲۴) : ( پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) تا آخر رج، ( ۱۲ پایه داریم).

رج ۲۵) : ۶ پایه کوتاه و کور کنید.

مرحله دوم:پوزه عروسک میمون 

با کاموا (اکریل تاپ کد ۱۰۰۴) زرد یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج ۱) : ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید.

رج ۲) : ۲ پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید. ( ۱۲ پایه داشته باشیم)

رج ۳) : ( یک پایه کوتاه + دو پایه در یک زنجیره)تا آخر رج به همین صورت ادامه می دهید. (۱۸ پایه)

رج ۴) : ( ۲ پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۲۴ پایه داریم)

رج ۵) : ( ۳پایه کوتاه+ دو تا پایه در یک زنجیره)تا آخر رج، ( ۳۰ پایه داریم)

رج ۶-۷) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج ۸) : ( ۴ پایه کوتاه+۲ پایه در یک زنجیره ) ۳ بار تکرار کنید + ۱۵ پایه کوتاه ( ۳۳ پایه )

رج ۹) : ۵ پایه کوتاه +در پایه ششم (یک پایه کوتاه +یک پایه نیم دوبل+ یک پایه بلند +یک پایه نیم دوبل +یک پایه کوتاه )+ ۵ پایه بعدی را پایه شلال + در پایه بعدی (یک پایه کوتاه +یک پایه نیم دوبل +یک پایه بلند +یک پایه نیم دوبل+ یک پایه کوتاه ) +۲۱ پایه کوتاه (۴۱ پایه)

رج ۱۰) : ۷ پایه کوتاه+ ۲ پایه در یک زنجیره +۲ پایه بکوتاه+ یک بخیه نامرئی + یک پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی+ ۲ پایه کوتاه+ ۲ پایه در یک زنجیره + ۲۳ پایه کوتاه ( ۴۱ پایه ) کور کنید.

 

مرحله سوم:بدن عروسک میمون

با کاموا (اکریل تاپ کد ۱۰۱۷) قهوه‌ای یک حلقه جادویی قلاب بافی درست می کنید.

رج ۱) : ۵ پایه کوتاه در حلقه می زنید.و حلقه را جمع می کنید.

رج ۲) : دو پایه کوتاه در هر زنجیره .

رج ۳) : ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا آخر رج. ( ۱۵ پایه داریم)

رج ۴-۵) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج ۶) : ۲( پایه کوتاه+ + دو پایه کوتاه در یک زنجیره) ۵ بار تکرار کنید. ( ۲۰ پایه )

رج ۷) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید رج ۸: ( ۳ پایه کوتاه + دو پایه کوتاه در یک زنجیره )۵ بار تکرار کنید. ( ۲۵ پایه )

رج ۹) : ( ۴ پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره ) ۵ بار تکرار کنید. ( ۳۰ پایه )

رج ۱۰) : ( ۵ پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره )۵ بار تکرار کنید. ( ۳۵ پایه )

رج ۱۱-۱۶) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج ۱۷) : (۵ پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) ۵ بار تکرار کنید. ( ۳۰ پایه )

رج ۱۸) : ( ۴ پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) ۵ بار تکرار کنید. ( ۲۵ پایه )

رج ۱۹) : ( ۳ پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) ۵ بار تکرار کنید. ( ۲۰ پایه )

رج ۲۰) : ( ۲ پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) ۵ بار تکرار کنید ( ۱۵ پایه ) بدن عروسک را با الیاف پر کنید.

رج ۲۱) : ( یک پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) ۵ بار تکرار کنید ( ۱۰ پایه ) رج ۲۲: ۵ تا پایه کوتاه و کور کنید.

 

مرحله چهارم:گوش های بافت عروسک میمون

با کاموا (اکریل تاپ کد ۱۰۰۴) زرد یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج ۱) : ۵ پایه کوتاه در حلقه می زنید.و حلقه را جمع می کنید.

رج۲ ) : دو پایه کوتاه در هر زنجیره .

رج۳ ) : ( پایه کوتاه+ دو پایه کوتاه در یک زنجیره) تا آخر رج. ( ۱۵ پایه داریم)

رج۵ ) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج ۶) : ( ۲ پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) ۵ بار تکرار کنید. ( ۱۵ پایه )

رج ۷) : ( یک پایه کوتاه+ یک بخیه نامرئی) ۵ بار تکرار کنید. ( ۱۰ پایه ) کور کنید.

 

مرحله پنجم: دست های بافت عروسک میمون

با کاموا (اکریل تاپ کد ۱۰۰۴) زرد یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج ۱) : ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید.

رج ۲) : ۲ پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید. (۱۲ پایه داشته باشیم)

رج ۳) : (۳ پایه کوتاه+ دو پایه در یک زنجیره) ۳ بار تکرار کنید. (۱۵ پایه )

رج ۴-۶) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج ۷) : ۳ بخیه نامرئی+ ۹ پایه کوتاه (۱۲ پایه) کاموای زرد را با کاموای قهوه ای عوض کنید.

رج ۸-۱۹) : در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید.

رج ۲۰) : ۶ پایه کوتاه و کور کنید.

 

مرحله ششم:پاهای عروسک میمون

با کاموا (کریل تاپ کد ۱۰۰۴) زرد

رج ۱) : ۶ زنجیره+ ۴پایه کوتاه +۳ پایه کوتاه، دور بزنید و ۳ بخیه نامرئی+۲ پایه کوتاه در یک زنجیره. (۱۲ پایه کوتاه)

رج ۲) : ۲ پایه در یک زنجیره+ ۳ پایه کوتاه+ ۳ پایه در یک زنجیره +۳ پایهکوتاه+ ۲ پایه در یک زنجیره. ( ۱۸ پایه )

رج ۳) : یک پایه کوتاه+ ۲ پایه در یک زنجیره +۴ پایه کوتاه+ ۲ پایه در یک زنجیره +۳ پایه کوتاه+ ۲ پایه در یک زنجیره +۵ پایه کوتاه+ ۲ پایه در یک زنجیره + یک پایه کوتاه. (۲۲ پایه)

رج ۴-۵) : در همه پایه ها، پایه کوتاه بزنید

رج ۶) : ۶ پایه کوتاه+۲ بخیه نامرئی+ ۲ پایه کوتاه+ دو بخیه نامرئی+ ۶ پایه کوتاه. ( ۱۸ پایه )

رج ۷) : ۵ پایه کوتاه+ ۴ بخیه نامرئی+ ۵ پایه کوتاه( ۱۴ پایه ) کاموای زرد را با کاموای قهوه ای عوض کنید.

رج ۸-۱۹) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج ۲۰) : ۷ پایه کوتاه و کور کنید.

 

مرحله هفتم:دم عروسک میمون

با کاموا (اکریل تاپ کد ۱۰۱۷) قهوه‌ای یک حلقه جادویی درست می کنید.

رج ۱) : ۶ پایه کوتاه در حلقه می زنید و جمع می کنید.

رج ۲) : ۲ پایه کوتاه در هر زنجیره می زنید. (۱۲ پایه داشته باشیم)

رج ۳-۳۹) : در همه پایه ها پایه کوتاه بزنید.

رج ۴۰) : ۶ پایه کوتاه قلاب بافی بزنید و کور کنید.

 

مرحله هشتم:چشم های عروسک میمون

چشم های انتخابی دلخواه عروسک خود را که از فروشگاه انتخاب کرده اید درجای خود قرار می دهید.

مرحله نهم:نتیجه نهایی

امیدواریم از این عروسک زیبا خوشتان آمده باشد و بتوانید آنرا به بهترین نحو استفاده و یا به بهترین های افراد زندگیتان هدیه دهید.


Source link
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن