آموزش بافت گاوآموزش بافت گاو با میلآموزش عروسک بافیآموزش عروسک گاواموزش بافت عروسک گاواموزش بافت گاواموزش بافت گاو با قلابعروسك بافتني

آموزش بافت عروسک گاو فانتزی


آموزش بافت عروسک گاو فانتزی

بافت عروسک گاو با مزه را می توانید با کامواهای ایرانی مانند (فدک، اکریل تاب، اکریل بافت، سوپر نوموتا، رونیکا) یا کامواهای ترک با ضخامت های متوسط مانند (ناکو پریلانتا، یارن آرت جنیز، آلیز کتان گلد و … )ببافید.

بافنده اصلی از یارن آرت جنیز استفاده کرده است.

آموزش بافت عروسک گاو فانتزی

لوازم مورد نیاز

  • کمتر از یک کلاف کاموا برای بدن و پاهای گاو
  • کمی کاموا برای پوزه
  • کمی کاموا برای سم
  • کمی کاموا برای شاخ
  • کمی کاموا برای جلیقه و کلاه
  • قلاب متناسب با ضخامت کاموا
  • چشم لپه ای مشکی

نکته : ضخامت کامواها یکی باشد.

مرحله اول – بافت بدن

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

پایه کوتاه ها ضربدری باشد بهتر است.

رج ۲

در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (بک پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۱۸ پایه)

رج ۴

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۲۴ پایه)

رج ۵

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۳۰ پایه)

رج ۶

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۳۶ پایه)

رج ۷

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۴۲ پایه)

رج ۸

۶ مرتبه (۶ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۴۸ پایه)

رج ۹

۶ مرتبه (۷ پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۵۴ پایه)

رج ۱۰ تا ۱۷

۸ رج همان ۵۴ پایه را ببافید.

آموزش بافت عروسک گاو فانتزی

رج ۱۸

۲۷ پایه بافته و ۳ مرتبه (۷ پایه ببافید و دو پایه را یکی کنید). (۵۱ پایه)

قلاب را وارد حلقه جلویی پایه اول و دوم کرده و نخ گرفته و پایه کوتاه می بافیم.

رج ۱۹

۲۷ پایه بافته و ۳ مرتبه (۶ پایه ببافید و دو پایه را یکی کنید). (۴۸ پایه)

رج ۲۰

۲۷ پایه بافته و ۳ مرتبه (۵ پایه ببافید و دو پایه را یکی کنید). (۴۵ پایه)

رج ۲۱

۲۷ پایه بافته و ۳ مرتبه (۴ پایه ببافید و دو پایه را یکی کنید). (۴۲ پایه)

رج ۲۲

همان ۴۲ پایه را ببافید.

رج ۲۳

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۶ پایه)

رج ۲۴

همان ۳۶ پایه را ببافید.

رج ۲۵

۶ مرتبه (۴ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۳۰ پایه)

رج ۲۶ تا ۳۳

۸ رج همان ۳۰ پایه را ببافید.

رج ۳۴

۶ مرتبه (۳ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۲۴ پایه)

رج ۳۵

همان ۲۴ پایه را ببافید.

رج ۳۶

۶ مرتبه (۲ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۸ پایه)

بدن را با الیاف پر کنید.

رج ۳۷

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و دو پایه را یکی کنید). (۱۲ پایه)

رج ۳۸

همه پایه ها را دو تا یکی کنید. (۶ پایه)

بافت را ببندید.

دانلود کتاب آموزش بافت ۷۰ مدل عروسک مینیاتوری

بافت بدن تمام شد.

آموزش بافت عروسک گاو فانتزی

مرحله دوم آموزش بافت عروسک گاو کابوی – بافت پا

۴ عدد ببافید.

رج ۱

در حلقه جادویی ۵ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

در هر پایه دو پایه کوتاه ببافید. (۱۰ پایه)

رج ۳ و ۴

برای بافت آخرین پایه، نخ را با رنگ بدن بگیرید و پایه کوتاه ببافید.

رج ۵ تا ۱۶

۱۲ رج با رنگ بدن همان ۱۰ پایه را ببافید.

۳ پای دیگر را هم بافته و همه را با الیاف پر کنید.

مرحله سوم – بافت پوزه

رج ۱

۶ زنجیره زده و در زنجیره پنجم دو پایه کوتاه ببافید.

در زنجیره های چهارم، سوم و دوم هر کدام یک پایه و در زنجیره اول ۳ پایه کوتاه ببافید.

طرف دیگر زنجیره های دوم، سوم و چهارم را هر کدام یک پایه بافته و در پنجمی دو پایه ببافید.

رج های ۲ تا ۶

۵۸ رج همین ۱۳ پایه را ببافید.

نخ را اضافه برای دوخت بگیرید.

مرحله چهارم – بافت گوش

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

در هر پایه، دو پایه کوتاه ببافید. (۱۲ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (بک پایه بافته و در بعدی ۲ پایه ببافید).  (۱۸ پایه)

نخ را کمی اضافه برای دوخت چیده و گوش دیگر را هم ببافید.

گوش را دو طرف صورت بدوزید.

مرحله پتجم بافت عروسک گاو کابوی – بافت شاخ

رج ۱

در حلقه جادویی ۴ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

همان ۴ پایه را ببافید.

رج ۳

دو مرتبه (۱ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۶ پایه)

رج ۴

دو مرتبه (۲ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۸ پایه)

رج ۵ و ۶

همان ۸ پایه را ببافید.

مرحله ششم – بافت دم عروسک گاو

رج ۱

در حلقه جادویی ۵ پایه کوتاه ببافید.

رج های بعدی

به طول ۷ سانتیمتر همین ۵ پایه را ببافید.

انتهای دم را مانند ریشه گذاری شال منگوله بگذارید.

در پایان طول آن تقریبا ۳ سانتیمتر شود.

آموزش بافت عروسک گاو فانتزی

مونتاژ گاو

پوزه را با الیاف پر کنید.

پوزه را روی صورت بدوزید.

جلو گاو، طرفی است که برجستگی شکم دارد.

چشم ها را بدوزید یا چشم عروسک لپه ای بچسبانید.

شاخ را کمی الیاف بگذارید و روی سر بدوزید.

گوشها را دو طرف سر زیر شاخ ها بدوزید.

دو تا از پاها را بالای بدن بدوزید.

دو تای دیگر را پایین بدن بدوزید.

کتاب آموزش بافت ۷۰ مدل جاکلیدی، آویز و عروسک قلاب بافی

آموزش بافت عروسک گاو فانتزی

بافت کلاه عروسک گاو 

رج ۱

در حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه ببافید.

رج ۲

۶ مرتبه (در هر پایه دو پایه ببافید). (۱۲ پایه)

رج ۳

۶ مرتبه (۱ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۱۸ پایه)

رج ۴

همان ۱۸ پایه را در حلقه جلویی ببافید.

رج ۵ و ۶

همان ۱۸ پایه را ببافید.

رج ۷

در هر پایه دو پایه ببافید. (۳۶ پایه)

رج ۸

۶ مرتبه (۵ پایه بافته و در بعدی دو پایه ببافید). (۴۲ پایه)

رج ۹

همان ۴۲ پایه را ببافید.

برای کلاه با نخ یا با زنجیره بند بگذارید.

کلاه را فرم داده و روی سر گاو بگذارید.

بافت جلیقه

به اندازه دور بدن عروسک زنجیره بزنید.

یک رج پایه کوتاه ببافید.

روی بدن عروسک جای حلقه آستین را مشخص کنید.

در اینجا بعد از ۵ پایه حلقه ایجاد شده.

برای حلقه ۶ زنجیره زده، ۶ پایه را نبافته رها کرده و از بعدی بافت را شروع کنید.

طرف دیگر هم برای جلو و حلقه پایه شمرده و نشانه بگذارید. (در اینجا ۱۱ پایه)

رج بعد روی هر پایه را یک پایه و داخل زنجیره ها را هم پایه ببافید.

نکته : در این رج در ۴ نقطه دانه اضافه کنید (جلوها و دو طرف کارور پشت).

۴ رج دیگر ببافید.

برای زیباتر شدن جلیقه، دو لبه جلوها را پایه کوتاه ببافید.

طول این گاو تقریبا ده سانتیمتر است.

با خرده کامواهای اضافی به هر رنگ که مایلید، می توانید ببافید.

لطفا در صفحات اجتماعیتون این مطلب رو به اشتراک بذارید …


برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن