آموزش بافت لیفآموزش بافت لیف گل برجستهآموزش بافتن لیفبافت لیفبافت لیف گل برجستهبافتنيلیف گل برجسته

آموزش بافت لیف گل برجسته


آموزش بافت لیف گل برجسته

بافت و آموزش بافت لیف گل برجسته را می توانید با یک رنگ کاموا یا چند رنگ انجام دهید، مثلا هر کدام از بخشهای (مرکز گل، گلبرگ ها و حاشیه ذرتی) را به رنگی ببافید.

مراحل آموزش بافت لیف گل برجسته

در این دستور منظور از پایه بلند برجسته، پایه بلند برجسته از جلو است.

مرحله اول بافت رویه |آموزش بافت لیف گل برجسته

رج ۱

در حلقه جادویی ۱۲ پایه بلند ببافید.

به اولین پایه (یا سومین زنجیره) بست بزنید.

نکته : می توانید به جای حلقه جادویی ۵ زنجیره زده و به زنجیره اول بست بزنید تا حلقه شود و سپس در حلقه ۱۲ پایه بلند ببافید.

نکته : پایه بلندهای ابتدای رج را می توانید ۳ زنجیره بزنید یا مطابق کلیپ زیر عمل کنید:

آموزش بافت لیف گل برجسته

آموزش بافت لیف گل برجسته

رج ۲

۱۲ مرتبه (روی هر پایه را یک پایه ذرتی و یک پایه بلند ببافید). (۱۲ ذرتی و ۱۲ پایه بلند)

به اولین ذرتی بست بزنید.

رج ۳

روی هر پایه ذرتی را یک پایه بلند و روی هر پایه بلند را ۳ پایه بلند ببافید. (۴۸ پایه بلند)

به اولین پایه بست بزنید.

رج ۴

یک زنجیره زده و روی اولین پایه را یک پایه بلند برجسته از جلو ببافید.

نکته : ابتدای هر رج، قبل از بافت پایه بلند برجسته از جلو، یک زنجیره بزنید.

۱۱ مرتبه (یک زنجیره، یک پایه رها، در پایه بعدی پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها، یک پایه بلند برجسته از جلو روی پایه بعدی) ببافید.

یک زنجیره، یک پایه رها، در پایه بعدی پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه رها و به اولین پایه برجسته بست بزنید.

رج ۵

روی پایه بلند برجسته را (یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته و یک پایه بلند) ببافید.

یک زنجیره زده، زنجیره و پایه کوتاه اول رها، یک پایه کوتاه روی زنجیره دوم، یک زنجیره، پایه کوتاه دوم و زنجیره سوم رها.

دو سطر بالا ۱۱ مرتبه دیگر تکرار شده و به اولین پایه بست بزنید.

رج ۶

روی پایه بلند را یک پایه بلند برجسته ببافید.

روی پایه بلند برجسته را (یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته و یک پایه بلند) ببافید.

روی پایه بلند را یک پایه بلند برجسته ببافید.

یک زنجیره، یک پایه روی تک زنجیره اول، یک زنجیره، یک پایه روی تک زنجیره بعدی، یک زنجیره.

۱۱ مرتبه ۴ سطر بالا را تکرار کنید.

آموزش بافت لیف گل برجسته

رج ۷

روی پایه بلند برجسته و پایه بلند را یک پایه بلند برجسته ببافید.  (۲ پایه بلند برجسته)

روی پایه بلند برجسته را (یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته و یک پایه بلند) ببافید.

روی پایه بلند و پایه بلند برجسته را یک پایه بلند برجسته ببافید.   (۲ پایه بلند برجسته)

یک زنجیره زده، زنجیره و پایه کوتاه اول رها، یک پایه کوتاه روی زنجیره دوم، یک زنجیره، پایه کوتاه دوم و زنجیره سوم رها.

۱۱ مرتبه ۴ سطر بالا را تکرار کنید.

 

رج ۸

روی دو پایه بلند برجسته و پایه بلند را یک پایه بلند برجسته ببافید. (۳ پایه بلند برجسته)

روی پایه بلند برجسته را (یک پایه بلند، یک پایه بلند برجسته و یک پایه بلند) ببافید.

روی پایه بلند و دو پایه بلند برجسته را یک پایه بلند برجسته ببافید. (۳ پایه بلند برجسته)

یک زنجیره، یک پایه روی تک زنجیره اول، یک زنجیره، یک پایه روی تک زنجیره بعدی، یک زنجیره.

۱۱ مرتبه ۴ سطر بالا را تکرار کنید.

رج ۹

روی ۳ پایه بلند برجسته و پایه بلند را یک پایه بلند برجسته ببافید. (۴ پایه بلند برجسته)

روی پایه بلند برجسته را یک پایه بلند برجسته ببافید.

روی پایه بلند و ۳ پایه بلند برجسته را یک پایه بلند برجسته ببافید. (۴ پایه بلند برجسته)

یک زنجیره زده، زنجیره و پایه کوتاه اول رها، یک پایه کوتاه روی زنجیره دوم، یک زنجیره، پایه کوتاه دوم و زنجیره سوم رها.

۱۱ مرتبه ۴ سطر بالا را تکرار کنید.

آموزش بافت لیف گل برجسته

رج ۱۰

۹ پایه بلند برجسته ببافید.

یک زنجیره، یک پایه روی تک زنجیره اول، یک زنجیره، یک پایه روی تک زنجیره بعدی، یک زنجیره.

۱۱ مرتبه ۲ سطر بالا را تکرار کنید.

رج ۱۱

روی هر یک از دو پایه برجسته ابتدای گلبرگ، یک پایه برجسته نیمه بافته و با هم یکی کنید.

به عبارتی دو پایه بلند برجسته ادغام شده ببافید.

۵ پایه بلند برجسته و مجددا دو پایه بلند برجسته را ادغام کنید.

یک زنجیره زده، زنجیره و پایه کوتاه اول رها، یک پایه کوتاه روی زنجیره دوم، یک زنجیره، پایه کوتاه دوم و زنجیره سوم رها.

۱۱ مرتبه ۴ سطر بالا را تکرار کنید.

رج ۱۲

روی پایه ادغام رج قبل و پایه برجسته بعدی دو پایه بلند برجسته نیمه بافته و ادغام کنید.

۳ پایه بلند برجسته ببافید.

پایه بلند برجسته و پایه ادغام را ادغام کنید.

یک زنجیره، یک پایه روی تک زنجیره اول، یک زنجیره، یک پایه روی تک زنجیره بعدی، یک زنجیره.

۱۱ مرتبه ۴ سطر بالا را تکرار کنید.

رج ۱۳

روی پایه ادغام رج قبل و پایه برجسته بعدی دو پایه بلند برجسته نیمه بافته و ادغام کنید.

یک پایه بلند برجسته ببافید.

پایه بلند برجسته و پایه ادغام را ادغام کنید.

یک زنجیره زده و ۳ مرتبه (روی تک زنجیره را پایه کوتاه بافته و یک زنجیره بزنید)

۱۱ مرتبه ۴ سطر بالا را تکرار کنید.

رج ۱۴

۳ پایه بلند برجسته ببافید.

یک زنجیره زده و ۴ مرتبه (روی تک زنجیره را پایه کوتاه بافته و یک زنجیره بزنید)

۱۱ مرتبه ۲ سطر بالا را تکرار کنید.

رج ۱۵

پایه بلند برجسته اول رها، یک پایه بلند برجسته روی پایه دوم و پایه بلند برجسته سوم رها.

یک زنجیره زده و ۵ مرتبه (روی تک زنجیره را پایه کوتاه بافته و یک زنجیره بزنید).

۱۱ مرتبه ۲ سطر بالا را تکرار کنید.

آموزش بافت لیف گل برجسته

رج ۱۶

داخل هر زنجیره، یک پایه کوتاه و یک زنجیره ببافید.

رج ۱۷ 

رج ۱۸-۱۹

در پایان ۷۲ زنجیره و ۷۲ پایه کوتاه خواهیم داشت.

مرحله دوم – بافت پشت لیف گل برجسته|آموزش بافت لیف گل برجسته

رج ۱

در حلقه جادویی ۸ مرتبه (یک پایه فندقی و دو زنجیره) ببافید.

نکته : فندقی اول را می توانید با ۲ زنجیره و دو پایه بلند نیمه ببافید یا با یک پایه بلند ایستاده نیمه و دو پایه بلند.

به اولین فندقی بست بزنید.

رج ۲

یک بست روی دو زنجیره بزنید.

داخل دو زنجیره ها را ۴ پایه بلند و ۲ زنجیره ببافید.

نکته : اولین پایه بلند هر رج را می توانید پایه بلند ایستاده یا ۳ زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

رج ۳

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی ۲ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

رج ۴

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی ۳ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

رج ۵

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی ۴ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

آموزش بافت لیف گل برجسته

رج ۶

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی ۵ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

رج ۷

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی ۵ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

روی پایه آخر دو پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

رج ۸

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی ۸ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

رج ۹

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی ۸ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

روی پایه آخر دو پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

رج ۱۰

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی  ۱۰ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

روی پایه آخر دو پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

رج ۱۱

به دومین پایه بست بزنید.

همین جا یک پایه بلند، روی ۱۳ پایه بعدی هم هر کدام یک پایه بلند ببافید.

دو پایه بلند داخل دو زنجیره بافته و دو زنجیره بزنید.

به اولین پایه بلند بست بزنید.

در این رج با محاسبه ۲ زنجیره ها، ۱۴۴ پایه داریم.

تعداد پایه های رویه و پشت لیف با هم برابر است.

مرحله سوم – بافت دسته و بندینک|آموزش بافت لیف گل برجسته

و حالا می رسیم به مرحله نهایی بافت لیف گل برجسته.

پشت کار دو لایه (رویه و پشت) لیف را روی هم بگذارید.

قلاب را وارد پایه (ذرتی یا بلند) رویه و پایه پشت لیف کرده و هر دو لایه را همزمان پایه کوتاه ببافید.

دوخت دو لایه به هم با پایه کوتاه را ادامه دهید و به اندازه وارد کردن دست به داخل لیف باز بگذارید.

هنگام بافت پایه کوتاه ها دقت کنید پایه ای جا نماند و پایه های دو لایه روبروی هم قرار گیرد.

حالا روی پایه های باقیمانده رویه را پایه کوتاه و روی پایه های پشت را پایه بلند ببافید.

به اولین پایه بست بزنید. به این ترتیب بافت گرد و بدون درز خواهد بود.

بافت دسته لیف گل برجسته را ۵ الی ۱۰ رج (به اندازه دلخواه) ادامه دهید.

در رج آخر با حدود ۱۵ زنجیره بندینک ببافید.

در صورت تمایل دور دسته لیف را حاشیه بافی کنید.

ساده ترین حاشیه تکرار (یک پایه کوتاه، ۳ زنجیره، یک پایه رها) است.

هر حاشیه ای که مایلید می توانید ببافید.

اگر حاشیه بافی می کنید، بندینک را انتهای رج بافت حاشیه ببافید.

منبع : https://www.tasvirezendegi.com/

لطفا در صفحات اجتماعیتون این مطلب رو به اشتراک بذارید …


برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن